Vedtægterne

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende

Aktivitet

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling

 

8. marts 2012

 

kl 19,00

 

Kalvø

Badehotel

 

 

vel mødt

 

Haematopus ostralegus = Strandskaden.  

STRANDSKADERNE.DK

§1  Foreningens navn er "Strandskaderne" og er hjemmehørende i Aabenraa kommune.

 

§2  Foreningens formål er:

  • At fremme initiativ, der støtter bevarelsen af naturen omkring, stranden og vandkvaliteten af Genner Bugt
  • At medvirke ved renholdelse af strand- og badearealer m.v. i Genner Bugt
  • At fremme initiativer der skaber sikkerhed for beboerne i området, til vands og på land
  • At deltage i aktiviteter der kan støtte foranstående formål

 

§3  Alle husstande, som er beliggende øst for hovedvej A 10, Kalvø og langs Genner Strand og Sønderballe Strand kan

     optages som medlemmer.

 

4§  Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmer, som ikke har betalt kontingent inden den ordinære

      generalforsamling, betragtes som udtrådt af foreningen og har ikke stemmeret.

 

§5  De nødvendige indtægter, og dermed foreningens økonomiske grundlag, tilvejebringes gennem medlemskontingent,

      sponsorstøtte og indtægter fra aktiviteter.

 

§6  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stemmeret  har maksimalt 2 repræsentant for hver hustand, der

      møder frem på generalforsamlingen med gyldigt medlemskort. For at være valgbar til bestyrelsen skel medlemmet være fyldt

      18 år. 

 

§7  Beslutning på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed fortages lodtrækning. 

      Vedtægtsændringer er gældende fra 01.01 det efterfølgende år, hvis andet ikke er oplyst.

 

§8  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i det 1. kvartal. Indvarsling sker skriftligt til hver husstand med mindst tre

      ugers varsel, med angivelse af dagsorden som skal indeholde følgende:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelses medlemmer, suppleanter og revisor.
  6. Eventuelt.

 

      Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før

      generalforsamlingen. Indkomnre forslag skal udsendes til medlemmer 1 uge før generalforsamlingen sammen med 

      dagsorden.

 

§9  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når hele bestyrelsen skønner det er nødvendigt, eller når mindst 25% af

      alle medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen, men angivelse af de emner der ønskes behandlet. Indvarsling

      sker som til ordinære generalforsamling.

 

§10 Den af generalforsamlingen valgte dirigent leder mødet og forestår sagernes behandling og stemmeafgivelse. Enhver

       med stemmeret kan forlange skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

 

§11 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På lige år afgar 3

       bestyrelsesmedlemmer og på ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Der vælges ligeledes 2   

       suppleanter (suppleanter er på valg hvert år). I tilfælde af et bestyrelsesmrdlems udtræde, indtræder supleanten.

 

§12 Bestyrelsen konstituerer sig med mindst formand og kasserer efter generalforsamlingen. Forretningsorden for

       bestyrelsen skal fastsættes på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.Bestyrelsen skal drage omsorg for, at

       foreningen ledes forsvarligt og i overnsstemmelse med vedtægterne, og dens regnskab indrettes på betryggende måde.

 

§13 Revision af foreningens regnskab foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor. revisor vælges for et år ad

       gangen. Genvalf kan finde sted.

 

§14 Ophøvelse af foreningen kan kun ske på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum, og

       kan såfrem 2/3 af de repræssenterede medlemmer stemmer for forslaget. Medlemmer hæfter ikke for gæld som

       foreningen har påtager sig. Foreningen aktiver tilfalder almennyttige formål, efter beslutning på den afsluttende

       generalforsamling.

 

§15 Udmeldelse kan ske skriftligt til kassereren. Enhver gæld til foreningen skal være indfriet forinden.Udelukkelse kan 

       foretages af en fuld enig bestyrelse, eller ved simpel stemme flertal på en generalforsamling. Udelukkelsen kan appelleres

       en gang. En appel sag kan kun behandles af bestyrelsen, hvis denne har foretaget udelukkelsen. Alle appelsager kan

       behandles af generalforsamlingen.

 

§16 De af bestyrelsen trufne afgørelser kan at ethvert medlem, for hvem afgørelsen vedrører, indbringes for

       generalforsamlingen.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 2009